Betaling & Lejeperiode

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med det tidspunkt, det lejede forlader vores plads og til det lejede afmeldes eller afleveres på vores plads igen, i fejlfri stand.

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej, ligesom udlejer forbeholder sig ret til at fakturere for den bestilte lejeperiode, uanset om denne måtte være kortere.

I lejeperioden har lejer ret til at benytte materiellet i indtil 7,5 timer pr. lejedag. Der regnes normalt med 5 dages arbejdsuge á 7,5 time. Materiel, der anvendes før og efter en weekend, og som er langtidsudlejet eller lejes af firmaer med aftale, faktureres ikke i weekenden.

Anvendes materiellet på lørdage, søndage og helligdage, regnes disse for lejedage. Såfremt materiellet anvendes sidste dag en fredag skal afmelding foretages fredag inden kl. 16.00. I modsat fald faktureres tillige for weekenden. Evt. merforbrug afregnes særskilt.

Alt udlejning til ikke-konto-kunder beregnes som kalenderdage.

Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet m.v.

Lejemålet gælder fra vores adresse, hvorfor lejeren debiteres udgifterne ved evt. transport frem og tilbage.

Betalingsbetingelser

Faktura fremsendes normalt umiddelbart efter lejemålets afslutning – og sker løbende fakturering ved længere lejemål.

Betalingsbetingelser: Netto kontant

Ved for sen indbetaling beregnes 2% pr. påbegyndt måned, dog min. kr. 50,00.

Private lejere

Betaling sker kontant ved afhentning. Evt. skader og forbrug betales ved aflevering eller faktureres efterfølgende.

Afhentning & Aflevering

Materiellet leveres/afhentes i driftsklar og forsvarlig stand. Evt. indsigelse herimod må foretages inden 1 dag efter modtagelsen og kan ikke senere tages til følge.

Det lejede materiel afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelse/afhentning.

Efter materiellet er modtaget på vores plads, finder et eftersyn sted.

Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende betales af lejeren.

Beskadigelse & Tekniske fejl

Materiellet forbliver MaskinUdlej´s ejendom. MaskinUdlej kan på ethvert tidspunkt besigtige det udlejede.

Materiellet må ikke flyttes til en anden arbejdsplads end den aftalte, uden meddelelse til udlejer og der må ikke foretags fremleje eller udlån til andre uden skriftlig tilladelse fra MaskinUdlej.

Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer eller afleveret på vores plads – samt under hele lejemålet – bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening.

Enhver beskadigelse af det lejede – uanset årsag – samt tyveri, skal erstattes af lejeren. Dette gælder også for personskade og tingskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes en fejl eller forsømmelse begået af MaskinUdlej eller andre, som udlejer har ansvaret for, medmindre lejeren har eller burde have været klar over manglen, uden straks at underrette MaskinUdlej herom.

Vi påtager os intet ansvar for tab og forsinkelser af et stykke arbejde, og de hermed forbundne omkostninger i forbindelse med arbejdsstandsninger p.g.a. fejl eller havari på det lejede materiel.