Tohjulet Ferrari 340

Ferrari 340

Tohjulet Ferrari 328

Ferrari 328

Tohjulet Ferrari, diesel

Tohjulet Ferrari, diesel

Tohjulet Ferrari 360 B

Tohjulet Ferrari 360 benzin

Honda Fræser

Honda Fræser

Plænelufter

Plænelufter / Vertikalskærer

Vertikalskærer

Vertikalskærer

Vertikalskærer

Vertikalskærer

Tromle

Bomag Tromle

Buskrydder Stihl

Buskrydder Stihl

Buskrydder

Buskrydder

Stangklipper

Stangklipper

Stangklipper

Stangklipper

Stangsav

Stangsav

Stangkædesav

Stangkædesav

Motorsav Solo

Motorsav Solo 639

Motorsav Stihl

Motorsav Stihl m. udstyr

Pælebor

Pælebor

Jordbor, Benzin

Jordbor, Benzin

Jordbor, Benzin

Jordbor, benzin, 1 mands

Brændekløver

Brændekløver

Rygemaskine

Rygemaskine, muldvarpe bekæmpelse

Rullegræsskærer

Rullegræsskærer

Bjælkeklipper