Betaling & Lejeperiode

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med det tidspunkt, det lejede forlader vores plads og til det lejede afmeldes eller afleveres på vores plads igen, i fejlfri og rengjort tilstand.

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej, ligesom udlejer forbeholder sig ret til at fakturere for den bestilte lejeperiode, uanset om denne måtte være kortere. Der kan evt. aftales andre betingelser.
Dagleje: maskiner og materiel, max 12 timer 7:00 – 19:00. Ved booking skal klokkeslæt angives, for afhentning og aflevering, eks. 07:00  og  19:00, og de regnes for gældende. Overskrides klokken skal det aftales, ellers må man påregne en dagleje mere, hvis det lejede ikke er tilbage inden kl. 07:00 næste morgen.

I lejeperioden har lejer ret til at benytte materiellet i indtil 7,5 timer pr. lejedag. Der regnes normalt med 5 dages arbejdsuge á 7,5 time. Materiel, der anvendes før og efter en weekend, og som er langtidsudlejet eller lejes af firmaer med aftale, faktureres ikke i weekenden.

Anvendes materiellet på lørdage, søndage og helligdage, regnes disse for lejedage. Såfremt materiellet anvendes sidste dag en fredag, skal afmelding foretages fredag inden kl. 14.00. I modsat fald faktureres tillige for weekenden. Evt. merforbrug afregnes særskilt.
Dagleje trailere: max 12 timer 07:00 – 19:00.

Alt udlejning til ikke-konto-kunder beregnes som kalenderdage.

Lejeren afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening, samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet m.v.

Lejemålet gælder fra vores adresse, hvorfor lejeren debiteres udgifterne ved evt. transport frem og tilbage.

Betalingsbetingelser

Erhvervs udlejning: faktura 8 dage netto.

Faktura fremsendes normalt umiddelbart efter lejemålets afslutning – og der sker løbende fakturering pr. måned ved længere lejemål + faktura gebyr kr. 20,- + moms

Ved for sen indbetaling beregnes 2% pr. påbegyndt måned, dog min. kr. 50,00.

Private lejere

Betaling sker kontant eller på MobilePay ved afhentning. Evt. skader og forbrug betales ved aflevering eller faktureres efterfølgende.

Afhentning & Aflevering

Materiellet leveres/afhentes i driftsklar og forsvarlig stand. Evt. indsigelse herimod må foretages inden 1 dag efter modtagelsen og kan ikke senere tages til følge.

Det lejede materiel afleveres rengjort og i øvrigt i samme stand som ved modtagelse/afhentning.

Maskiner med brændstof, leveres tilbage med fuld tank, sliddele og forbrug er ikke inkluderet i lejen. Evt. rengøring afregnes efter forbrugt tid.

Efter materiellet er modtaget på vores plads, finder et eftersyn sted.

Eventuelle skader som følge af overlast, forkert behandling eller lignende betales af lejeren.

Beskadigelse & Tekniske fejl

Materiellet forbliver MaskinUdlej´s ejendom. MaskinUdlej kan på ethvert tidspunkt besigtige det udlejede.

Materiellet må ikke flyttes til en anden arbejdsplads end den aftalte, uden meddelelse til udlejer og der må ikke foretages fremleje eller udlån til andre uden skriftlig tilladelse fra MaskinUdlej.

Lifte må ikke benyttes til sandblæsning el. lign. uden forudgående skriftlig samtykke fra MaskinUdlej.

Så længe materiellet ikke er afhentet af udlejer eller afleveret på vores plads – samt under hele lejemålet – bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel og dets betjening.

Maskiner og trailere er forsikret til brug i EU, og lejer forpligter sig til, at betale selvrisiko iht. Følgende:

Nyværdi:                                       Selvrisiko:
0 – 10.000                                        2.000
10.001 – 50.000                             5.000
50.001 – 250.000                         10.000

Vi påtager os intet ansvar for tab og forsinkelser af et stykke arbejde, og de hermed forbundne omkostninger i forbindelse med arbejds standsninger pga. fejl eller havari på det lejede materiel.

Lejers ansvar:

Lejeren er ansvarlig for lovmæssig og forskriftsmæssig installation og brug af det lejede, herunder evt. anmeldelse til fabrikstilsyn eller andre myndigheder. Lejeren er fuldt ansvarlig for overholdelse af de til enhver tid gældende bestemmelser vedr. førerbevis m.v. Alle former for transportskader dækkes 100 % af lejer.

I lejeperioden, bærer lejeren i forhold til MaskinUdlej, risikoen for det lejede. Brandskade eller anden beskadigelse – samt tyveri af det lejede, af en hvilken som helst årsag, skal erstattes af lejeren. Dette gælder også for personskade og tingskade, hvis det kan bevises, at lejer har eller burde have været klar over manglen og har undladt at gøre MaskinUdlej opmærksom herpå. Reparation af det lejede må kun udføres efter forudgående aftale med udlejer. Lejeren bærer alene ansvaret for ethvert tab i forbindelse med skader på det lejede. Reparationstid berettiger ikke til lejekreditering.

Punkteringer m.v. er udlejer uvedkommende, medmindre det skyldes dårligt vedligeholdte dæk.

Udlejers ansvar:

MaskinUdlej er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra MaskinUdlejs side.

MaskinUdlej er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som sker, mens materieller er i lejerens besiddelse.